Cariera (anunturile posturilor scoase la concurs)

 • Rezultate finale examen promovare in grad profesional – nr. 3687 din 21.11.2022 Vizualizare
 • Rezultatul interviului examen promovare in grad profesional – nr. 3684 din 21.11.2022 Vizualizare
 • Rezultatul probei scrise examen promovare in grad profesional – nr. 3662 din 17.11.2022 Vizualizare
 • Extras proces verbal selecție dosar promovare în grad profesional (Adaugat la data 08.11.2022) Vizualizare
 • Anunț nr. 3271 din 19.10.2022 privind concurs promovare în grad profesional Vizualizare
 • Extras proces verbal final concurs manipulant marfuri  Vizualizare
 • Centralizator proba scrisa concurs manipulant bunuri  Vizualizare
 • Centralizator proba practica concurs manipulant bunuri  Vizualizare
 • Centralizator interviu concurs manipulant bunuri  Vizualizare
 • Extras proces verbal din 18.05.2022 privind selectie dosar concurs manipulant bunuri Vizualizare
 • Anunt nr. 1322 din 02.05.2022 privind concurs functie vacanta manipulant bunuri Vizualizare
 • Rezultate finale la examenele de promovare în grad profesional inspector superior, compartiment agricol și inspector superior superior, compartiment contabilitate, casierie – la Dispozitia nr. 111 din 11.10.2021 (Adaugat la data 10.11.2021) Vizualizare
 • Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovare în grad profesional inspector compartimentul agricol și inspector compartimentul contabilitate – la Dispozitia nr. 111 din 11.10.2021 (Adaugat la data 10.11.2021) Vizualizare
 • Rezultat interviu încheiat astăzi 10.11.2021 cu ocazia susţinerii interviului la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional pentru funcția publică de inspector, grad profesional superior, compartiment agricol și inspector grad profesional superior, compartimentul contabilitate, casierie – la Dispozitia nr. 111 din 11.10.2021 (Adaugat la data 10.11.2021) Vizualizare
 • Extras din Procesul Verbal privind rezultatul selectării dosarului de înscriere la examenul organizat pentru promovare în grad profesional imediat superior pentru funcțiile publice din cadrul compartimentelor agricol și contabilitate, casierie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu – la Dispozitia nr. 111 din 11.10.2021 (Adaugat la data 02.11.2021) Vizualizare
 • Rezultate finale la examenele de promovare în grad profesional inspector principal, compartiment urbanism și inspector superior principal, compartiment asistență socială (Adaugat la data 22.10.2021) Vizualizare
 • Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovare în grad profesional inspector compartimentul urbanism și inspector compartimentul asistență socială (Adaugat la data 22.10.2021) Vizualizare
 • Rezultatul interviului încheiat astăzi, 22.10.2021 cu ocazia susţinerii interviului la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional pentru funcția publică de inspector, grad profesional principal, compartiment Urbansim și inspector grad profesional superior, compartimentul asistenta sociala (Adaugat la data 22.10.2021) Vizualizare
 • Extras din procesul verbal privind rezultatul selectării dosarului de înscriere la examenul organizat pentru promovare în grad profesional imediat superior pentru funcțiile publice din cadrul compartimentelor urbanism și asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu – afisat astazi 12.10.2021 ora 12.00 (Adaugat la data 12.10.2021) Vizualizare
 • Anunt nr. 2559 din 11.10.2021 privind concurs promovare grad profesional (Adaugat la data 11.10.2021) Vizualizare
 • Rezultat final concurs paznic – EXTRAS din PROCESUL – VERBAL cu ocazia finalizării concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie de paznic, compartimentul administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu (Adaugat la data 08.10.2021) Vizualizare
 • Rezultat proba scrisa concurs paznic (Adaugat la data 08.10.2021) Vizualizare
 • Rezultat interviu concurs paznic (Adaugat la data 08.10.2021) Vizualizare
 • Extras din procesul verbal privind rezultatul selectarii dosarelor concurs paznic – Data afisarii 04.10.2021, ora 14:00 Vizualizare
 • Anunt concurs nr. 2375 din 22.09.2021 organizare concurs promovare in grad  Vizualizare
 • Anunt nr. 2317 din 16.09.2021 privind organizare concurs paznic  Vizualizare

– CENTRALIZATOR privind rezultatul obţinut la proba scrisă şi/sau practică din 18.10.2018 pentru ocuparea funcţiilor de manipulant bunuri și muncitor necalificat I din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Grindu si TABEL privind rezultatele finale la examenului/concursului pentru ocuparea funcţiilor de personal contractual – manipulant bunuri și muncitor necalificat I din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu: click aici
– EXTRAS DIN PROCES VERBAL privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante – manipulant bunuri și muncitor necalificat I din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu. Rezultatul verificării dosarelor de concurs: click aici
 Anunt  PRIMĂRIA COMUNEI GRINDU, cu sediul în localitatea Grindu, str.Primăriei, nr.42, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, 

1. Denumirea postului: muncitor necalificat I

2. Condiții specifice de participare la concurs – nu se solicită

3. Data, ora și locul de desfășurare a concursului
– proba scrisă – 18.10.2018, ora 10,00, la sediul instituției
– proba practică – 19.10.2018, orele 10,00, la sediul instituției
– proba interviu – 19.10.2018, orele 13,00, la sediul instituției

4. Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 10.10.2018
5. Date contact : secretariatul Primăriei comunei Grindu, tel 0243 248 001

Condiții de participare :
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;
e) cazierul judiciar că nu are antecedente penale;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) curriculum vitae;

BIBLIOGRAFIE
– Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, Cap.III – Primarul și viceprimar
– Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Anunt  PRIMĂRIA COMUNEI GRINDU, cu sediul în localitatea Grindu, str.Primăriei, nr.42, județul Ialomița organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant
1. Denumirea postului : manipulant bunuri
2. Condiții specifice de participare la concurs
– nivelul studii – medii și certificat care să ateste calificarea de mașinit la mașini pentru terasamente
– vechimea în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 2 ani
3. Data, ora și locul de desfășurare a concursului
– proba scrisă – 18.10.2018, ora 10,00, la sediul instituției
– proba practică – 19.10.2018, orele 10,00, la sediul instituției
– proba interviu – 19.10.2018, orele 13,00, la sediul instituției
4. Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 10.10.2018
5. Date contact : secretariatul Primăriei comunei Grindu, tel 0243 248 001

Condiții de participare :
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și alte condiții specifice cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie;
e) cazierul judiciar că nu are antecedente penale;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) curriculum vitae;

BIBLIOGRAFIE
– Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, Cap.III – Primarul și viceprimar
– Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare

INFORMATII din 07.08.2018 PRIVIND PROBA SCRISA, INTERVIUL si PUNCTAJUL FINAL a examenul organizat pentru promovarea în grad profesional principal a dnei Herea Valentina, inspector asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu: click aici

EXTRAS DIN PROCES VERBAL din 31.07.2018 privind rezultatul selectării dosarului de înscriere la examenul organizat pentru promovare în grad profesional principal a dnei HEREA VALENTINA, inspector asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu: click aici
 
ANUNŢ  Nr. 1498 din 05.07.2018 Privind desfăşurarea examenului pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici

În conformitate cu prevederile art.125 din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Grindu, organizează examen de promovare în grad profesional imediat celui superior celui deţinut de funcţionarul public de execuţie, astfel:

Denumirea funcţiei publice deţinute:
– Inspector, clasa I, gradaţia 5, gradul profesional asistent, 1 post (compartimentul contabilitate și casierie).

Denumirea funcţiei publice pentru care se organizează examen:
– Inspector, clasa I, gradaţia 5, gradul profesional principal, 1 post (compartimentul contabilitate și casierie).

Se stabileşte data susţinerii examenului pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici, pentru ziua de 07.08.2018 ora 10.00 – proba scrisă şi 09.08.2018 ora 10.00 interviul.

Condiţii de desfăşurare a concursului:
– data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 26.07.2018.
– instituţia publică la care se pot depune dosarele de concurs: Primăria comunei Grindu

Condiţii de participare la concursul de promovare în grad profesional:
– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
– să fi obţinut cel putin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată(2), cu modificările și completările ulterioare;

Dosarul de concurs depus de către candidaţi pentru concursul de promovare în grad profesional va conţine în mod obligatoriu:
– copie de pe carnetul de munca sau adeverinţă eliberată de Compartimentul de Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
– copii de pe rapoartele de evaluare din care să reiasă că a obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
– formularul de înscriere.

Bibliografia pe baza căreia se va desfăşura concursul de promovare în grad profesional din perioada 07.08.2018 – 09.08.2018 se află afişată la sediul Primăriei comunei Grindu şi pe sitte-ul grindu.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comunei Grindu, tel /fax 0243248001 sau click aici.

Anunț nr. 808 din 03.04.2018 privind organizare examen promovare în grad profesional imediat celui superior detinut de functionarul public de executie, astfel:

Denumirea functiei publice detinute:
– Inspector, clasa I, gradatia 5, gradul profesional asistent, 1 post ( compartimentul contabilitate si caserie)
Denumirea functiei publice pentru care se organizeaza examenul:
– Inspector, clasa I, gradatia 5, gradul profesional principal, 1 post ( compartimentul contabilitate si caserie)

Se stabileste data sustinerii examenului pentru promovarea in grad profesional a functionariilor publici, pentru ziua de 04.05.2018 ora 10:00 – proba scrisa si 08.05.2018 ora 10:00 interviul. Pentru mai multe detalii: click aici.
Rezultatul probei scrise și probei – interviu la examenul de promovare în grad profesional: click aici
Anunt amanare examen/concurs promovare grad profesional: click aici
Proces verbal din 13.03.2018 privind rezultatul selectarii dosarului de inscriere la examenul organizat pentru promovarea in grad profesional principal a dnei Andrei Paula, inspector asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grindu.: click aici
 
ANUNŢ din 16.02.2018 privind desfăşurarea examenului pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici
În conformitate cu prevederile art.125 din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor  privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Grindu, organizează examen de promovare în grad profesional imediat celui superior celui deţinut de funcţionarul public de execuţie, astfel:
Denumirea funcţiei publice deţinute:
– Inspector, clasa I, gradaţia 5, gradul profesional asistent, 1 post (compartimentul registrul agricol).
Denumirea funcţiei publice pentru care se organizează examen:
– Inspector, clasa I, gradaţia 5, gradul profesional principal, 1 post (compartimentul registrul agricol).
Se stabileşte data susţinerii examenului pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici, pentru ziua de 20.03.2018 ora 10.00 – proba scrisă şi 22.03.2018 ora 10.00 interviul.
Condiţii de desfăşurare a concursului:
– data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 07.03.2018.
– instituţia publică la care se pot depune dosarele de concurs: Primăria comunei Grindu
Condiţii de participare la concursul de promovare în grad profesional:
– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
– să fi obţinut cel putin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată(2), cu modificările și completările ulterioare;
Dosarul de concurs depus de către candidaţi pentru concursul de promovare în grad profesional va conţine în mod obligatoriu:
– copie de pe carnetul de munca sau adeverinţă eliberată de Compartimentul de Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
– copii de pe rapoartele de evaluare din care să reiasă că a obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
– formularul de înscriere.
Bibliografia pe baza căreia se va desfăşura concursul de promovare în grad profesional din perioada 20.03.2018 – 22.03.2018 se află afişată la sediul Primăriei comunei Grindu şi pe sitte-ul grindu.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comunei Grindu, tel /fax 0243248001.
 
ANUNŢ  Primăria comunei Grindu cu sediul in localitatea Grindu, str.Primăriei, nr.42, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, cls.I, gradul profesional debutant, compartimentul achiziţii publice din aparatului de specialitate a primarului comunei Grindu.

Condiţii de participare la concurs :
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei Grindu în data de 02.05.2017, orele 10,00;

Interviul va avea loc la sediul Primăriei Grindu în data de 04.05.2017, orele 10,00.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la publicare, respectiv 18 aprilie 2017 şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) formular de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale actelor care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea in muncă;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mul 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familieal candidatului sau de către unităţile samnitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Adeverinţă care atestă starea de sănătate conţine in clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Săînătăţii Publice.

Copiile de pe actele prezentate vor fi copii legalizate sau insoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Anunţul privind concursul şi bibliografia, sunt afişate site-ul www.grindu.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon : 0243248001.

BIBLIOGRAFIE: pentru concursul organizat in vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, cls.I, gradul profesional debutant din cadrul compartimentul achiziţii publice din aparatului de specialitate a primarului comunei Grindu.

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

ANUNŢNr. 328 din 16.02.2017 privind desfăşurarea examenului pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici. În conformitate cu prevederile art.125 din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Grindu, organizează examen de promovare în grad profesional imediat celui superior celui deţinut de funcţionarul public de execuţie, astfel:

Denumirea funcţiei publice deţinute:
– Inspector, clasa I, gradaţia 5, gradul profesional asistent, 1 post (compartimentul asistenţă socială).
Denumirea funcţiei publice pentru care se organizează examen: 
– Inspector, clasa I, gradaţia 5, gradul profesional principal, 1 post (compartimentul asistenţă socială).
Se stabileşte data susţinerii examenului pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici, pentru ziua de 16.03.2017 ora 10.00 – proba scrisă şi 20.03.2017 ora 10.00 interviul.
Condiţii de desfăşurare a concursului:
– data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 08.03.2017.
– instituţia publică la care se pot depune dosarele de concurs: Primăria comunei Grindu 
Condiţii de participare la concursul de promovare în grad profesional:
– să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
– să fi obţinut cel putin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată(2), cu modificările și completările ulterioare;
Dosarul de concurs depus de către candidaţi pentru concursul de promovare în grad profesional va conţine în mod obligatoriu:
– copie de pe carnetul de munca sau adeverinţă eliberată de Compartimentul de Resurse Umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
– copii de pe rapoartele de evaluare din care să reiasă că a obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
– formularul de înscriere.
Bibliografia pe baza căreia se va desfăşura concursul de promovare în grad profesional din perioada 16.03.2017 – 20.03.2017 se află afişată la sediul Primăriei comunei Grindu şi pe sitte-ul grindu.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comunei Grindu, tel /fax 0243.248001.

ANUNŢ Primăria comunei Grindu cu sediul in localitatea Grindu, str.Primăriei, nr.42, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, cls.I, gradul profesional debutant, compartimentul urbanism din aparatului de specialitate a primarului comunei Grindu.

Condiţii de participare la concurs :

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, administraţie publică.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei Grindu in data de 27.04.2015, orele 10,00;

Interviul va avea loc la sediul Primăriei Grindu in data de 29.04.2015, orele 12,00.

Dosarele de inscriere se vor depune la sediul instituţiei in termen de 20 de zile de la publicare, respectiv 15.04.2015.

Anunţul privind concursul şi bibliografia, sunt afişate la sediul Primăriei comunei Grindu şi pe site-ul www.grindu.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0243248001 sau email: primgrindu@yahoo.com.

ANUNT Primaria comunei Grindu cu sediul in localitatea Grindu, str.Primariei,nr.42, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, cls.I, gradul profesional debutant, compartimentul impozite si taxe locale din aparatului de specialitate a primarului comunei Grindu.

Conditii de participare la concurs :
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, economice.
Conditii de desfasurare a concursului:
Proba scrisa va avea loc la sediul Primariei Grindu in data de 03.03.2014, orele 10:00;
Interviul va avea loc la sediul Primariei Grindu in data de 05.03.2014, orele 12:00.
Dosarele de inscriere se vor depune la sediul institutiei in termen de 20 de zile de la publicare, respectiv 21 februarie 2014 si vor contine in mod obligatoriu:
a) formular de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale actelor care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mul 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta,care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele prezentate vor fi copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.
Anuntul privind concursul si bibliografia, sunt afisate la sediul Primdriei comunei Grindu si pe site-ul www.grindu.ro.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon :0243.248.001: click aici

ANUNT Primaria comunei Grindu cu sediul in localitatea Grindu, str.Primariei, nr.42, orgarizeaza concurs pentru ocuparea functiei vacante de : asistent medical comunitar, gradul profesional – debutant.
Conditii de participare la concurs :
– studii de scoala sanitara postliceala sau echivalenta ori studii postliceale prin echivalare conform HG. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare;
Conditii de desfasurare a concursului:
Proba scrisa va avea loc la sediul Primariei Grindu in data de 10.03.2014, orele 10:00;
Interviul va avea loc la sediul Primariei Grindu in data de 12.03.2014, orele 12:00.
Dosarele de inscriere se vor depune la sediul institutiei in termen de 10 de zile de la publicare, respectiv 7 februarie 2014, orele 16:00 si vor contine in mod obligatoriu:
a) formular de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale actelor care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitalile sanitare abilitate ;
g) curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele prezentate vor fi copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs”
Anuntul privind concursul si bibliografia, sunt afisate la sediul Primdriei comunei Grindu si pe site-ul www.grindu.ro. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon : 0243.248.001: click aici