Achizitii publice

Anunt Nr 1176/ 19.06.2020 a achizitiei directe: click aici pentru “Construire grupuri sanitare la scoala gimnaziala Grindu,cu clasele I-VIII, corp A” Formulare FD: click aici; Liste cantitati: click aici

Anunt nr. 358 din 26.02.2020 privind inchiriere a doua contracte cu doi specialisti: click aici

Cerere de oferta nr. 1083 din 16.05.2019 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare – Lampi de iluminat stradal: click aici

Anunt Nr 1031/13.05.2019 a achizitiei directe: click aici pentru “Construire grupuri sanitare la scoala gimnaziala Grindu,cu clasele I-VIII, corp A” Formulare FD: click aici; Liste cantitati: click aici si Model contract de lucrari: click aici

Anunt de anulare Nr 1637/27.07.2018 a achizitiei directe pentru “Construire grupuri sanitare la scoala gimnaziala Grindu,cu clasele I-VIII, corp A”
Pentru anuntul de achizitie directa publicat in platforma SICAP cu numar ADV1025937 din data de 24.07.2018, ora 10:09 si pe site www.grindu.ro, sectiunea anunturi de achizitie, avand termen limita depunere oferte in 30.07.2018, ora16:00, Primaria Grindu publica urmatorul anunt de anulare a procedurii de achizitie directa, “Construire grupuri sanitare la scoala gimnaziala Grindu,cu clasele I-VIII, corp A” in temeiul art 212, din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de achizitie pentru obiectivul mai sus mentionat se va relua la o data ulterioara care va fi publicata pe SICAP si site-ul www.grindu.ro

ANUNT DE ACHIZITIE DIRECTA nr. 1597 din 23.07.2018

I. Autoritatea contractanta: 
Primaria Grindu cu sediul in loc Grindu, str Primariei, nr 42, jud Ialomita, reprezentata prin Vieriu Costel- primar, cod fiscal 4231857, intentioneaza sa atribuie prin cumparare directa , in conformitate cu art.7, alin.5 din Legea 98/2016,cu modificarile si completarile ulterioare,un contract de executie lucrari: ” Construire grupuri sanitare pentru scoala gimnaziala nr.1, clasele I-VIII, corp A” 
II. Obiectul achizitiei: 
” Construire grupuri sanitare pentru scoala gimnaziala nr.1, clasele I-VIII, corp A” 
Cod de clasificare CPV:45215500-2 –toalete publice (Rev-2). 
III. Valoarea estimata a achizitiei : 258.355,74 lei fara TVA, care este formata din: 
-Cap.1.- cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului, 14.569,40 lei 
-Cap.4.-cheltuieli pentru investitia de baza, 241.372,61 lei 
-Cap.5.-alte cheltuieli, 5.1 Organizare de santier, cheltuieli conexe-2.413,73 lei, capitole din devizul general. 
IV. Durata de executie a lucrarilor: 12 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. 
Perioada de valabilitate a ofertei; 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. 
V. Documentatia de atribuire contine: caietul de sarcini, liste cantitati fara valori, parte desenata, modele de formulare, model de contract, declaratii, aceste documente se pot solicita la sediul primariei, compartimentul achizitii sau pe mail la adresa primgrindu@yahoo.com. 
VI. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. In cazul in care doua sau mai multe oferte indeplinesc conditiile de participare din prezentul anunt si contin acelasi pret, atunci in vederea departajarii, se va solicita respectivilor ofertanti in scris, o noua propunere financiara , caz in care va fi declarat castigator ofertantul a a carui noua propunere are pretul cel mai scazut. 
VII. Descrierea lucrarilor: Datorita situatiei actuale din cadrul Scolii Gimnaziale Grindu, corp A, in care elevii si profesorii (care sunt in numar de aproximativ 150 ), utilizeaza un grup sanitar aflat in curtea scolii, fiind la o distanta considerabila de salile de curs, iar pe timp de iarna se confrunta cu viscol si zapada, s-a impus constructia de grupuri sanitare in cadrul obiectivului. 
Lucrările propuse pentru executare in cadrul proiectului mai sus mentionat, au in vedere imbunatatirea conditiilor de invatamant si de confort ale elevilor si profesorilor din Scoala gimnaziala Grindu, prin construirea unor grupuri sanitare pe doua nivele P+1, si este compusa din 7 incaperi ,(5 la parter si 2 la etaj) in suprafata totala de 123,00 mp, cu destinatii principale de grupuri sanitare si centrala termica, care vor fi dotate cu: 
– instalatii electrice de iluminat, echipate cu lampi cu surse Led, in functie de destinatia incaperilor. 
– instalatii electrice de prize, care vor fi simple si duble cu contact de protectie ,executate pentru a suporta fara sa se deterioreze un curent de 16A, 
– obiecte sanitare, care vor fi: lavoare din portelan cu montaj pe console, vase closet din portelan sanitar cu rezervor montat pe vas, 
– accesorii specifice cum ar fi; uscator de maini, dozator sapun,oglinda din semicristal, port hartie,
Pentru asigurarea incalzirii spatiului la grupurile sanitare se are in vedere montarea unei centrale termice murale de tip monobloc, complet automatizata, cu functionare pe combustibil gazos, cu camera etansa si tiraj fortat. 
Proiectarea lucrarilor de constructie a grupurilor sanitare s-a facut tinand cont de : 
– Tema de proiectare; 
– Necesitatea și oportunitatea execuției lucrării a fost determinată de importanța acestor grupuri sanitare pentru elevii si profesorii scolii Grindu din punct de vedere social. 
– Respectarea standardelor și normativelor tehnice privind proiectarea cladirilor. 
Conform criteriilor menționate, solutia tehnica cuprinde: 
caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii: 
-suprafata construita Sc=683.65+61.50=745.15mp 
-suprafata construita desfasurata Sc=1177.05+123.00=1300.05mp 
alti parametrii, in functie de specificul si natura constructiei existente: 
-forma in plan: dreptunghiulara 
-regim de inaltime: parter+1E 
-suprafata utila: Su=101,60mp 
-P.O.T propus=13,57% 
-C.U.T propus=0.236 
Varianta constructiva de realizare a investitiei: 
Constructia propusa “grupuri sanitare”are urmatoarele caracteristici: 
-structura de rezistenta: cadre de beton armat 
-fundatii:continut din beton armat 
-plansee:monolite din beton armat 
-inchideri perimetrale:zidarie caramida 
-pereti de compartimentare:zidarie caramida 
-acoperis:invelitoare table cu sarpanta din lemn 
-tamplarie exterioara:rama pvc+geam termoizolant 
-tamplarie interioara:rama pvc+geam termoizolant 
-finisaj exterior:praf de piatra 
-finisaje interioare:faianta, zugraveli lavabile 
-finisaje pardoseala:gresie antiderapanta 
Sarpanta din lemn cu astereala, folie anticondens si retea de rigle asigura suportul invelitorii din tabla. Se vor prevede elemente opritoare de zapada, jgheaburi si burlane pentru preluarea apelor pluviale pentru indepartarea acestora de cladire in spatiul verde sistematizat. Perimetral cladirii se executa trotuar etans din beton armat, cu dop de bitum pentru etansare la soclul cladiri in latime de 0.80m. Umplutura sub trotuar va fi cu strat de argila si pat din balast. 
Finisaje interioare: 
-parterul va fi zugravit cu var alb lavabil la pereti, pardoseli din gresie ceramica antiderapanta in zonele umede si de circulatie. 
-tamplaria interioara, usi si ferestre se va executa din pvc cu geam termoizolant. 
Finisaje exterioare: 
-finisajele vor fi de buna calitate, tamplariile exterioare vor fi executate din rama pvc cu geam termoizolant. 
-ferestrele vor fi dimensionate in asa fel incat sa asigure o iluminare naturala corespunzatoare adecvata, fiind prevazute cu ochiuri mobile ce permit ventilarea naturala a spatiului interior. 
-peretii vor fi finisati cu vopsitorii superlavabile in culori calde. Toate aceste propuneri vor prelua in exterior aspectul architectural al zonei si vor contribui la imbunatatirea imaginii frontului construit al strazii. 
Acoperisul si invelitoarea: 
-acoperisul este realizat cu sarpanta din lemn intr-o apa, termoizolata cu invelitoare din tabla zincata. 
sarpanta din lemn, cu astereala, folie anticondens si retea de rigle asigura suportul invelitorii din tigla metalica vopsita multistrat in camp electrostatic. Se vor prevede elemente de taiere zapada, jgheaburi si burlane pentru preluare ape pluviale pentru indepartarea acestora de cladire in spatiul verde sistematizat. 
VIII. Conditii de participare- documente de calificare: 
Cerinta nr.1– ofertantii /fiecare membru al ascocierii/tertul sustinator/subcontractantii vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59-60 din Legea 98/2016. Se va prezenta Formularul Nr.2 din sectiunea Formulare. 
Cerinta nr.2 – se va prezenta Certificat constatator emis de ONRC in copie conform cu originalul 
Cerinta nr.3 – Experienta similara- se vor prezenta documente/certificari de buna executie pentru lucrari executate in baza a cel putin un contract/mai multe din care sa rezulte executia de lucrari similare cu obiectul achizitiei – construire grupuri sanitare-, iar valoarea lor sa fie de cel putin 250.000,00 lei fara TVA. 
Cerinta nr.4 -Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Se vor mentiona : numele, adresa, partile din contract pe care le vor executa cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. 
Cerinta nr.5 – declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, pentru care se va prezenta Formularul nr.3 din Sectiunea Formulare, iar din domeniul social si al relatiilor de munca, se va prezenta formularul nr.4 din Sectiunea Formulare, semnat si stampilat in original. 
Cerinta nr.6 – ofertantii vor depune Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.164,165 si 167 din 
Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care are cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat. 
IX. Propunerea financiara va contine: 
-Formularul de oferta nr.5 din cadrul Sectiunii Formulare, semnat, stampilat, in orginal. Propunerea financiara va fi exprimata in lei fara TVA. 
-Anexa la formularul de oferta, din cadrul Sectiunii Formulare, semnat, stampilat, in orginal, 
-Graficul de executie, model propriu, semnat si stampilat in original, 
-Listele cu cantitati pe categorii de lucrari, 
Evaluarea financiara se va face conform art.137 din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. 
X. Informatii administrative si modul de elaborare/prezentare a ofertei
Oferta va fi semnata, stampilata si va cuprinde: 
-documentele ofertei prin care orice operator economic face dovada indeplinirii cerintelor stabilite si solicitate de autoritatea contractanta. 
-imputernicire scrisa, se va completa Formularul nr.1,din sectiunea Formulare , prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul in achizitia publica pentru atribuirea contractului de achizitie publica-semnat si stampilat in original. In situatia in care persoana care semneaza documentele ofertei este administratorul societatii, onform informatiilor din Certificatul Constatator, nu se impune prezentarea imputernicirii. 
– formular privind denumirea si datele de identificare ale ofertantului/asociatului/subcontractantului/ 
tertului sustinator- semnat si stampilat in original – model propriu. 
– acordul de asociere, model propriu, daca este cazul- semnat si stampilat in original. 
Limba in care trebuie redactate ofertele : romana. 
Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10%, pentru o perioada de 12 luni prin: 
– retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide un cont distinct la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent,(Trezoreria Urziceni) cont ce trebuie deschis in termen de 5 zile de la semnarea contractului si oricum inainte de inceperea executiei contractului. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. 
Operatorii economici interesati pot transmite oferta autoritatii contractante folosind una din modalitatile 
enumerate mai jos: 
– prin intermediul adresei de e-mail: primgrindu@yahoo.com 
– prin posta: Primaria Grindu, comuna Grindu ,str Primariei, nr.42, jud Ialomita, cod postal 927140. 
– prin depunere direct la secretariatul Primariei Grindu, comuna Grindu, str Primariei, nr.42, jud Ialomita. 
In situatia in care operatorul economic opteaza pentru transmiterea ofertei prin una din modalitatile descrise la pct.2 sau pct.3, documentele ofertei vor fi introduse intr-un plic/colet inchis corespunzator si netransparent pe care se va scrie adresa mai sus mentionata si denumirea achizitiei “Construire grupuri sanitare pentru Scoala Gimnaziala nr.1, cls.I-VIII, corp A” 
Data limita pentru transmiterea ofertelor 30.07.2018, ora.16.00. 
Autoritatea contractanta va analiza documentele depuse de catre ofertanti, iar in urma evaluarii, oferantului clasat pe primul loc, i se va solicita postarea ofertei in SEAP cu denumirea si codul CPV din prezentul anunt. 
Ofertantii au obligatia de a intocmii oferta completa, lipsa unui document si/sau completarea gresita sau 
partial a acestora duc la respingerea ofertei. 
Intocmit compartiment achizitii  Raducanu Elena Corina

ANUNT nr. 2539 din 15.11.2016 Privind incheierea unui contract de prestari servicii, avand ca obiectiv: “Deszapezire drumuri comunale din localitatea Grindu, judetul Ialomita”. Persoanele fizice sau juridice, interesate, care au in dotare utilaje specifice acestiu obiectiv sunt rugate sa depuna oferte financare in acest sens. Pentru mai multe detalii click aici.

ANUNT Primaria comunei Grindu, cu sediul in comuna Grindu,str. Primariei, nr.42,judetul lalomita, organizeaza in data de 12.08.2015 ora 11,00, licitatie publica pentru Concesionare prin licitatie publica a unui lot de teren in suprafati de: 1002 situat in intravilanul comunei Grindu, teren ce apartine domeniului privat al comunei Grindu, pentru construire locuinte.

Ofertantii interesati pot obline documentalia de atribuire de la sediul Primariei comunei Grindu,judetul lalomita, telefon 0243.248001, persoana de contact : Andrei Paula. Contravaloarea documentatiei de atribuire – 5 lei achitata la casieriea Primariei Grindu. Oferta se va depune intr-un singur exemplar la sediul Primariei Grindu. Data limita de depunere a ofertelor: 12.08.2015, ora 10,00 la sediul Primariei Grindu, iar deschiderea ofertelor se va face in data de 10.07.2014 ora 11,00 la sediul Primariei Grindu. Nivelul minim al redeventei este de 0,12 lei /mp/ an. Concesionarea terenurilor se va face pentru o perioada de 49 de ani sau click aici.

ANUNT Nr. 1610 din 09.07.2015 Primaria comunei Grindu, str. Primariei , nr 42, judetul Ialomita, organizeaza in data de 30 iulie 2015, orele 12ºº, licitatie in vederea inchirierii partiale sau totale, a unei cladiri in suprafata de 456 mp si a terenului aferent in suprafata de 2133 mp, ce apartin domeniului privat al comunei Grindu, pentru desfasurarea de activitati economice.
Pretul de pornire al licitatiei este: pentru cladire – 4,50 lei/mp/luna; pentru teren – 0,10 lei/mp/luna; 
Documentatia pentru participarea la licitatie se poate obtine de la sediul Primarie comunei Grindu, judetul Ialomita, dupa achitarea sumei de 5 lei la casieria unitatii.
Termenul limita de primire a ofertelor este de 30 iulie 2015 orele 11ºº.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel/fax : 0243.248001; 0243.248425; persoana de contact: dna. Radu Alexandrina sau click aici.

Anunt de intentie achizitie servicii: Primaria comunei Grindu, intentioneaza sa achizitioneaza servicii privind asigurarea dirigentiei de santier pentru obiectivul “Modernizare si Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Grindu, judetul Ialomita.
Procedura de achizitie va fi organizata in conformitate cu art. 19. OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele de specialitate interesate se pot adresa pentru detalii la sediul Primarie Comunei Grindu, str. Primarie nr. 42, Grindu, Ialomita, telefon/ fax: 0243.248.425 sau e-mail : primgrindu@yahoo.com, pana pe data de 26.05.2015, ora 16ºº.
Program:  luni- joi : 08³º – 16³º , vineri 8³º – 14ºº.

Anunt de intentie achizitie lucrari executie : “Reparatii trotuare in comuna Grindu, judetul Ialomita”. Primaria comunei Grindu, intentioneaza sa achizitioneze lucrari pentru realizarea obiectivului “Reparatii trotuare in comuna Grindu, judetul Ialomita”. Procedura de achizitie va fi organizata in conformitate cu art. 19. OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitii publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorii economici interesati, se pot adresa pentru detalii la sediul Primariei Comunei Grindu, str. Primarie nr. 42, Grindu, Ialomita, telefon/ fax: 0243.248.425 sau e-mail : primgrindu@yahoo.com, pana pe data de 26.05.2015, ora 16ºº. Program luni- joi : 08,³º – 16³º , vineri 8³º – 14ºº.
Anunt: “Concesionare prin licitaţie publică a şase loturi de teren in suprafata de: 1003 mp, 1003 mp, 1013 mp, 1002 mp, 1029 mp si 1068 mp, situate in intravilanul comunei Grindu, teren ce aparţine domeniului privat al comunei Grindu, pentru construire locuinţe.”: click aici