Buletinul informativ (Legea 544/2001)

BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

  Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere link formular cerere prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situat in incinta Primăriei comunei Grindu, telefon 0243-248001, la adresa de e-mail: primgrindu@yahoo.com sau la adresa Primăriei comunei Grindu, str. Primăriei, nr. 42, localitatea Grindu, județul Ialomita, www.grindu.ro

 Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: 
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; 
f) programele si strategiile proprii; 
g) lista cuprinzand documentele de interes public; 
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. 
a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Grindulink opis legislativ 
– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare 
– HCL 52 din 16.12.2019 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Grindu link
b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENTE

Organigrama institutiei
– aprobată prin HCL nr. 97 din 20.12.2023 pentru modificarea HCL nr. 94/28.11.2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Vizualizare

  • HCL nr. 94 din 28.11.2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, judeţul Ialomiţa Vizualizare
    • HCL nr. 94 din 28.11.2023 – Anexa 1 Organigrama Vizualizare
    • HCL nr. 94 din 28.11.2023 – Anexa 2 Stat de funcţii Vizualizare

Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului – disponibile pe pagina instituţiei 

Programul de functionare:
Luni – Vineri: 08:30 – 16:30 între orele: 08.00 – 16.30
Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti – Miercuri, între orele: 08.00 – 16.30
Joi : 8.00-18.30 (Conform HG nr. 1487/2005)
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00
Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link
 
Program de audiente:
Numele si prenumele                        Functia               Zile de audiente               Ore de audiente 
Trîmbițașu Marian                             Primar                       Marti                          10,00 – 14,00

Stanciu Marin Sorin                         Viceprimar                    Joi                            10,00 – 12,00 
             –                                       Secretar                    

NOTA:
Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 – 10,00, astfel:
– telefonic, la nr. 0243-248001
– personal;
– prin cerere scrisa depusa la Registratura . 

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe 

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI 

COMUNEI Grindu SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
Conducerea Primariei comunei 
Grindu:
Dl. 
Trîmbițașu Marian – Primar  
Dl. 
Stanciu Marin Sorin – Viceprimar
– Secretarul comunei Grindu;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: 
 – Secretarul comunei Grindu

Denumire: Primaria comunei Grindu
Sediul: localitatea Grindu, str. Primăriei, nr. 42
Telefon: 0243-248001
Fax : 0243-248001
E-mail: primgrindu@yahoo.com
Site: www.grindu.ro

e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

Bugetul propriu al comunei Grindu şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local

Referitor la sursele financiare ale comunei Grindu atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Grindu şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Grindu.
f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :

– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica link

h) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE 

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 

Plângere administrativă 1 click aici și 2 click aici

Secretarul comunei Grindu
 

i) FORMULAR SOLICITARE IN BAZA LEGII 544/2001